Dr hab. Marta Postuła - Publikacje


     

 LISTA PUBLIKACJI
 1. Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012

 2. Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji integracji gospodarczej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007

 3. Efektywne zarządzanie finansami sektora publicznego jako czynnik długotrwałego wzrostu gospodarczego, s. 319333, rozdział [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G. (red.), TIGER Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.

 4. Członkostwo w UE a system finansów publicznych w Polsce, s. 3761, rozdział [w:] Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

 5. Effective Public Finance management as a Factor of Long-term Growth,
  s. 99
  115, rozdział [w:] Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Kołodko G. (ed.), Ashgate Publishing Ltd., London 2005. Publikacja tam powstała na bazie pozycji 2.1, została wzbogacona o element międzynarodowe, porównania światowe prezentowanych agregatów makroekonomicznych.

 6. Polubić banki, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, (współautorzy: dr Andrzej Raczko, Wanda Zubrzycka), 35%/35%/30%. Jestem autorem części poświęconej reformie emerytalnej przeprowadzonej w Polsce
  w 1999 r.

 7. System finansów publicznych a absorpcja środków z budżetu UE, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 1 (84), styczeńluty 2007.

 8. W tyglu naszych finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
  i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007. Książka wydana na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej.

 9. Public Finances Effective Management as a Factor of Long-term Economic Growth
  – Polish Experience
  , s. 3349, rozdział [w:] Improving Public Investment Management for Large-Scale Government Projects: Focusing on the Feasibility Studies, KDI, Seul, Korea 2007.

 10. Nowe propozycje w zakresie finansów publicznych, a system kontroli jakości finansów publicznych, artykuł [w:] „Kontrola zarządcza w sektorze publicznym”, Wydawnictwo Beck, grudzień 2007.

 11. Standardy kontroli finansowej w jednostkach, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa grudzień 2007.

 12. Procedury wykorzystania środków unijnych, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Wydawnictwo Beck, Warszawa luty 2008.

 13. Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, EIPA, Warszawa 2008 (współredaktor naukowy Perczyński P.), 50%/50%. Książka została ponownie opublikowana, jako wydanie II w maju 2010 r., kiedy uaktualniono Przedmowę oraz Rozdział I. W trakcie przygotowywania tej monografii byłam odpowiedzialna za współredagowanie i dyskusje na temat zawartości z Autorami rozdziału III i IV niniejszej publikacji. Dodatkowo także jestem współautorem rozdziału Budżet zadaniowy – wprowadzenie; znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, s. 1342, (współautor Perczyński P.), 50%/50%. W trakcie przygotowania tego rozdziale byłam inicjatorką dokonania analizy publikacji krajowych i międzynarodowych odnoszących się do definicji budżetu zdaniowego, harmonogramu jego wdrożenia w Polsce oraz planowania wieloletniego, a następnie przygotowałam na jej bazie stosowne części tego rozdziału. Dodatkowo także jestem współautorką rozdziału Budżet zadaniowy a Polska; uwagi końcowe, s. 184203, (współautor Perczyński P.), 50%/50%. W rozdziale niniejszym odpowiadałam do sporządzenia analizy wyników jakie mogą być rezultatem nowej metodologii opartej na funkcjonalnym i zadaniowym układzie budżetu. Ponadto jestem autorem opisu działań podjętych w 2008 r. w odniesieniu do planowania zadaniowego oraz kierunku dalszych podejmowanych prac ,w tym zakresie .

 14. Rola ewaluacji w budżetowaniu zadaniowym, s. 4161, rozdział [w:] Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Haber A., Szałaj M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

 15. Zasadnicze działania w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi
  w Polsce
  , s. 112125, rozdział [w:] „Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I”, Lubińska T., Szewczuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

 16. Możliwości zastosowania instytucji kontrolnych w funkcjonowaniu budżetu zadaniowego, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.

 17. Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, (współredaktor naukowy Perczyński P.), 60%/40%. Byłam odpowiedzialna za współredagowanie i dyskusje na temat zawartości z Autorami rozdziału II, III i IV niniejszej publikacji. W książce tej także współautorem rozdziału O wdrażaniu budżetu zadaniowego – doświadczenia i wnioski z lat 2008–2009, s. 743, (współautor Perczyński P.), 60%/40%. W zakresie tego rozdziału inicjowałam dokonanie analizy doświadczeń międzynarodowych w zakresie planowania strategicznego oraz jest autorem zaprezentowanych wyników tej analizy. Ponadto w rozdziale tym jestem autorem części odnoszących się do wprowadzenia podstaw metodologicznych planowania w układzie zadaniowym do sytemu prawa polskiego oraz istotnej części odnoszącej się do przeprowadzonej, na bazie badania ankietowego, analizy SWOT procesu wdrożenia budżetu zadaniowego w naszym kraju. Dodatkowo też w ramach tej książki jestem także współautorem drugiego rozdziału Zagrożenia i wyzwania w procesie wdrażania budżetu zadaniowego – podsumowanie, s. 141153, (współautor Perczyński P.), 65%/35%. W ramach tego rozdziału jestem autorem części odnoszącej się do sprawozdawczości i wpływu czynnika ludzkiego na proces wdrożenia budżetu zadaniowego.

 18. Likwidacja jednostek, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 11 (36), Wrocław, listopad 2009.

 19. Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych, artykuł [w:] „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne problemy usług” nr 29, Zeszyty Naukowe nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

 20. Budżet zadaniowy – nowe możliwości dla polskich finansów publicznych, artykuł [w:] „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 14 (84), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu Warszawa 2010 (współautor Perczyński P.), 50%/50%. W artykule tym odpowiadałam za część opracowania związaną z przeprowadzeniem analizy i wyciagnięciem wniosków w odniesieniu do rozwiązań legislacyjnych regulujących kwestie wdrożenia budżetu zdaniowego w Polsce.

 21. Performance budget in Poland, Perczyński P. (ed.), Ministry of Finance, Warsaw 2010, 50%/50%. Publikacja powstała po aktualizacji, rozszerzeniu oraz konsolidacji czterech rozdziałów, których byłam współautorem w wydanych książkach pt: Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009 (współredaktor naukowy Perczyński P.) oraz Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009 (współredaktor naukowy Perczyński P.), 60%/40%. W książce tej jestem współautorem: Chapter I – Implementation of performance budget and strategic planning – Polish experience oraz Chapter IX – Challenges of performance budget in Poland – final remarks (współautor Perczyński P.).

 22. Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi, s. 199216, rozdział [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, cz. II, Owsiak S. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

 23. Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce,
  s. 107
  117, rozdział [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Alińska A., Pietrzak B. (red.), wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

 24. Budżet zadaniowy w Polsce – doświadczenia, s. 83108, rozdział [w:] Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ruśkowski E. (red.), Temida2, Białystok 2011.

 25. Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 5/2011, wrzesień–październik 2011.

 26. Polityka fiskalna w krajach Unii Europejskiej, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 10, Warszawa 2011.

 27. Amelioration et developpement du budget par objectifs en Pologne, artykuł [w:] „Revue Francaise de Finance publiques”, N 114, France 2011.

 28. Budżet zadaniowy w Polsce, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria „Administracja
  i Zarządzanie” (16) 2011 (współautor Podstawka M.), 50%/50%. Przygotowanie zagadnień związanych z opisem poszczególnych funkcji państwa stanowiących najwyższy poziom klasyfikacji w układzie zadaniowym.

 29. Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 6 (55), Warszawa 2011.

 30. Przesłanki wykorzystania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w kreowaniu
  i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Polsce,
  s. 155170, rozdział [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Siedlecka A. (red.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011.

 31. Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w krajach OECD, artykuł [w:] Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 4 (8)/2011/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

 32. System podatkowy – rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie”, nr 94, Warszawa 2011.

 33. Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 01/03, Taxpress, Warszawa 2012.

 34. Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania, s. 165180, rozdział [w:] Zarządzanie ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Raczkowski K. (red.), Wolters Kluwer Polska Spółka, Warszawa 2012.

 35. Efektywne zrządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizacje funkcji państwa, artykuł [w:] „Ekonomia Menedżerska” nr 1/2012, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2012.

 36. Possibilities for optimal fiscal policy-making in the European Union, artykuł [w:] „Research in World Economy”, Vol. 3, No. 2, Sciedu Press, Canada 2012.

 37. Skutki finansowe projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, artykuł [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.

 38. Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 a wieloletnie planowanie finansowe, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
  w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2012.

 39. Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2012. (współredaktor naukowy dr Woźniak B.), 50%/50%. W publikacji tej jestem autorem również rozdziału Aktualne doświadczenia Austrii we wprowadzaniu budżetu zadaniowego.

 40. Rachunkowość podstawą sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.

 41. Euro 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 7(56), Warszawa 2012.

 42. Dylemat długu publicznego w polityce fiskalnej na początku XXI wieku, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Warszawa 2012.

 43. Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa, artykuł [w:] „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

 44. Rola państwa w gospodarce a prowadzona polityka podatkowa, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 7 (204) 2012, Warszawa 2012.

 45. Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012 (współautor Winiarska K. ), 70%/30%. Jestem autorem części rozdziału odnoszącego się do polskich rozwiązań systemowych w zakresie kontroli zarządczej.

 46. Wyznaczanie celów i mierników z ich wykonania elementem kontroli zarządczej, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012.

 47. Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 08/10, Taxpress, Warszawa 2012.

 48. Wpływ pokusy nadużycia na nieskuteczność Paktu Stabilności i Wzrostu, rozdział [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, (współautor Krzyślak J.) 70%/30%, prof. dr hab. Opolski K., mgr Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

 49. Metody przeciwdziałania kryzysowi finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce (w szczególności w odniesieniu do sektora samorządowego), rozdział [w:] „Annales. Sectio H. Oeconomia”, Szołno-Koguc J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

 50. Nowe regulacje w polityce fiskalnej na poziomie UE a polskie prawodawstwo, artykuł [w] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9/2012, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

 51. Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych, rozdział [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012.

 52. Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania, rozdział [w:] Budżet zadaniowy, Marchewka-Bartkowiaki K., Springer Z. (red.), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.

 53. Medium-term planning as a tool to boost budgetary frameworks in the EU state members, artykuł [w] Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 2013.

 54. Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 2(121)/2013, Warszawa 2013.

 55. Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 757; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 58. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Gos W. (red.), Szczecin 2013.

 56. Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766; „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 62. „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zarzecki D. (red.), Szczecin 2013.

 57. Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Customs Service, using the methods of management by objectives, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 5 (214) 2013, Warszawa 2013.

 58. External and Internal Circumstances for the Use of Numerical Fiscal Rules in Poland, artykuł [w:] International Journal of Advances in Management and Economics, 2013.

 59. Nowe rozwiązania unijne w zakresie procedury nadmiernego deficytu nakładanej na kraje członkowskie, (współautor Krzyślak J.) 70%/30%, rozdział [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

 60. The effect of public transfers on an economic system, rozdział [w:] The economic security of business transactions. Managemenet in business., Raczkowski K., Schneider F. (red.), Charridge Books Oxford, Oxford 2013.

 61. Korekta fiskalna narzędziem utrzymania finansów publicznych w równowadze, artykuł [w:] Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Adamek J., Orzeszko T. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 297, Wrocław 2013.

 62. Konsolidacja fiskalna w trakcie prac nad corocznym budżetem państwa, artykuł [w:] „Oeconomia copernicana nr 4”, Toruń 2013.

 63. Aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze publicznym w odniesieniu do tego procesu w przedsiębiorstwie; rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Turyna J., Rak J. (red.), Uniwersytet Warszawki Wydział Zarządzania, Warszawa 2013.

 64. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління Молдован О. О., Постула М.; Стратегічні пріоритети 2014 випуск 2 (31) (50%/50%)

 65. Multiannual budgetary framework – polish experiences, artykuł [w:] Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 16, Białystok 2014

 66. Wybrane aspekty badania efektywności jako kryterium w zarządzaniu publicznym w UE rozdział [w:] Zarzadzanie finansami publicznymi, Franek S, Będziaszek M (red. nauk.), Difin, Warszawa 2014

 67. Lista jednostek sektora finansów publicznych jako element poprawy jakości statystyki sektora finansów publicznych, (współautor Krzyślak J.) 70%/30%, rozdział [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

 68. Specific factors determining opitmal accomplishment of spending reviews, artykuł [w:] Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014

 69. Wstęp do finansów przedsiębiorstw, rozdział [w:] Finanse organizacji gospodarczych – bez tajemnic, Wymysłowski S.; Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

 70. Dylematy polityki fiskalnej w latach 19952012 (na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej) artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014