Aktualności: rok 2005

     

Grudzień 15, 2005, godz. 16:00, sala B5
Gościem WSPiZ i TIGERa na ostatnim już w tym roku seminarium TIGERa był Dr Michał Rutkowski, Dyrektor ds. Polityki Społecznej i Rynku Pracy w Regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Banku Światowym w Waszyngtonie. Tematem wykładu i dyskusji była "Ewolucja sytuacji społeczno-gospodarczej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej".
CV
Streszczenie (po angielsku)

Grudzień 13, 2005
Aleksandra Lubicz, Prezes SKN "Tygryski", wraz z innymi Prezesami Kół Naukowych WSPiZ: Moniką Gorgoń (HR Club), Karoliną Pupik, Zbyszkiem Krukiem (Forum Azja-Pacyfik) i Łukaszem Bąbą (Koło Marketingu), została wybrana do Samorządu Studentów WSPiZ.

Grudzień 5,2005, godz. 18:00
Perugia. "Lessons for Emerging Markets from Poland's Successful Transformation" to tytuł wykładu oraz seminarium, które prof. Grzegorz W. Kołodko poprowadzi na kierunku Nauk Politycznych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Perugii.

Streszczenie (po angielsku)
Ulotka (po włosku)

Na rynku starego miasta w Perugii z prof. D. Mario Nuti, członkiem Rady Naukowej TIGERa

Grudzień 4, 2005
Jubileusz! To już dwudziesty maraton w ciągu 4 i pół roku! Tym razem w zimowej atmosferze, w gronie blisko 6 tysięcy zawodników, prof. Grzegorz W. Kołodko pokonał Milano City Maraton 2005 w czasie 4:21.03.
Artykuł Red. Witolda Radke o maratonie

Listopad 2005
Nakładem amerykańskiego wydawnictwa NOVA ukazała się praca zbiorowa będąca efektem projektu badawczego realizowanego przez TIGERa. Książka, której redaktorem naukowym jest prof. Grzegorz W. Kołodko, nosi tytuł "Globalization and Social Stress". Grupa znakomitych autorów z wielu krajów - w tym wielu z współpracujacego z WSPiZ i TIGER-em uniwersytetu Yale - zwraca uwagę na liczne niebezpieczeństwa i negatywne implikacje społeczne, jakie może powodować globalizacja, wskazując przy okazji na pożądane reformy i polityki przeciwdziałające tym zagrożeniom.
Spis treści (po angielsku)
Wykaz tabel i wykresów (po angielsku)
Informacja o książce (po angielsku)

Listopad 2005
Na łamach chińskiego periodyku Jing Ji She Hui Ti Zhi Bi Jiao (JCESS - Journal of Comparative Studies of Economic and Society System;No. 5 (121)/2005, s. 28 - 33, ukazał się artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Bo Lan Da Bian Ge Dui Xin Xing Shi Chang de Qi Tiao Jing Yan Jiao Xun" ("Lekcje dla wschodzących rynków z wielkiej polskiej transformacji").

Listopad 25, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz wzięła udział w międzynarodowym seminarium naukowym pt.: "Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju", które odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dr Runiewicz wystąpiła z referatem pt. "Zdolność konkurencyjna wybranych północno-wschodnich regionów przygranicznych rozszerzonej Unii Europejskiej".
Program seminarium

Listopad 24-26, 2005
Fundacja Friedricha Eberta wraz Group of Applied Economics zorganizowała w Bukareszcie międzynarodową konferencję nt. "Extending EU Labour Markets Eastward". Konferencyjna dyskusja skupiła się na wyzwaniach, przed którymi staje europejska polityka zatrudnienia w świetle znacznych nadwyżek siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w Panelu I, który omawiał problemy formalnych i nieformalnych rynków w rozwijających się gospodarkach. Panel skoncentrował się m. in. na następujących zagadnieniach:

  • Pozapłacowe koszty siły roboczej mają charakter quasi-fiskalny. Jak zatem najlepiej finansować emerytury, renty, ochronę zdrowia?
  • W jaki sposób zachęcać siłę roboczą do angażowania się w nieformalnym sektorze, jednakże unikając zarazem osłabiania bazy podatkowej, nie szkodząc pracy w sektorze formalnym i nie otwierając furtek do bezwzględnej ekspolatacji?

Program (po angielsku)
Tematy paneli (po angielsku)

Listopad 24, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz była uczestnikiem Corocznej Konferencji Stowarzyszenia Studiów Regionalnych, będącego międzynarodowym forum polityki oraz badań nad rozwojem regionalnym, pt. "Zrównoważone Regiony: pomyślny rozwój" w Londynie. Dr Runiewicz wygłosiła koreferat pt. "Współpraca trans-graniczna pomiędzy Polską i Niemcami - przypadek Meklenburgii - Vorpommern/Brandenburgii oraz regionów Zachodniopomorskich".
szczegóły i program konferencji

Listopad 16, 2005, godz. 17:00, sala B5
W seminarium TIGERa pt. "MFW i jego rekomendacje dla Polski" wystąpił Dr Marcin Piątkowski, Doradca Dyrektora Wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) oraz Dyrektor ds. Naukowych TIGERa.
Streszczenie

Listopad 15, 2005, godz: 12:00, WSPiZ, sala A 119
Odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jacka Tomkiewicza pt. "Wpływ polityki fiskalnej na formowanie się kapitału w przedsiębiorstwach gospodarek posocjalistycznych". Promotorem pracy był prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, recenzentami byli Prof. Stanisław Flejterski z Uniwersytetu Szczecińskego oraz Prof. Adam Noga z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obrona miała bardzo ciekawy przebieg, mgr Tomkiewicz odpowiadał na cały szereg trudnych pytań.

Listopad 14, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz wzięła udział w międzynarodowym seminarium pt. "Współpraca na rzecz rozwoju regionów - doświadczenia europejskie" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu w Białymstoku.
więcej informacji

Listopad 9, 2005, godz. 16:00, sala B5
Seminarium TIGERa pt. "Polityka fiskalna a formowanie się kapitału w krajach posocjalistycznych". Jacek Tomkiewicz przedstawił wyniki swoich badań naukowych.
Streszczenie

Listopad 1, 2005, godz. 10:30
Na zaproszenie Akademika Aleksandra Nekipielowa, wiceprezesa Rosyjskiej Akademii Nauk, prof. Grzegorz W. Kołodko ponownie gościł w Moskiewskiej Szkole Ekonomii przy Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Dyrektor TIGERa wygłosił wykład zatytułowany "Wither the World Economy? Wither Russia?".

Źródło: serwis internetowy Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie

Październik 31, 2005
Na zaproszenie Banku Światowego, Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych TIGERa, wystąpił w panelu pt. "Sektorowe Źródła Wzrostu Produktywności" w ramach konferencji odbywającej się w Waszyngtonie.
Program

Październik 31, 2005
Na zaproszenie prof. Gavrila Popowa Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko - uczestniczył w odbywającym się w Moskwie Kongresie Wolnego Związku Ekonomistów Rosji. W zgromadzeniu tym uczestniczyli rosyjscy ekonomiści - zarówno badacze i teoretycy, jak i praktycy oraz menedżerowie - a także zaproszeni zagraniczni goście.

Październik 27, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji pt. "Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec. Implikacje dla Polski", zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Światowej oraz Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Program konferencji

Październik 25, 2005, godz. 16:00
Koło Naukowe TYGRYSKI organizuje cykl prelekcji połączonych z debatami na tematy związane z ustrojową transformacją w Polsce i w naszym regionie świata. W ramach cyklu TYGRYSKI zorganizowały pierwsze ze spotkań - z Prezydentem Wojciechem Jaruzelskim, mężem stanu, byłym Prezydentem RP. Temat spotkania i dyskusji był "Polskie przemiany". Ostatnio ukazała się książka Prezydenta Jaruzelskiego zatytułowana "Pod prąd".

Październik 24, 2005
Już ponad trzy tysiące czytelników odwiedziło portal Social Science Research Network (SSRN) i zapoznało się z zamieszczonymi tam 16 artykułami naukowymi (w jęz. angielskim) prof. Grzegorza W. Kołodko. SSRN to elektroniczna biblioteka naukowa zajmująca się szybkim udostępnianiem na całym świecie rezultatów prac badawczych z zakresu nauk społecznych. Składa się na nią wiele wyspecjalizowanych sieci w każdej z dyscyplin nauk społecznych. Zachęcamy do częstego odwiedzania!

Październik 19, 2005, godz: 9:30
Temat corporate governance pojawia się coraz częściej w kontekście transformacji systemowej państw Europy Środkowo-Wschodniej. WSPiZ im. L. Koźmińskiego i Centrum Badawcze TIGER wraz z Uniwersytetem Yale zorganizowali konferencję naukową pt. "Corporate Governance in Economies of Post-socialist Transition", która miał na celu przybliżenie powyższych zagadnień.
Program konferencji

Od lewej: George Vojta, Yale Center for Corporate Governance,
Rektor Andrzej K. Koźmiński i prof. Grzegorz W. Kołodko

Sponsorzy

Patronat medialny

BusinessWeek Polska

Październik 18, 2005, godz. 16:00
Kolejny rok akademicki Koło Naukowe "TYGRYSKI" inauguruje spotkaniem z Dyrektorem TIGERa, na którym prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawił swoje "15 zasad na życiowy sukces". Wszystkich chętnych do naśladowania - a zwłaszcza studentów I roku - serdecznie zapraszamy!

Październik 16, 2005
Podczas pobytu w Pekinie prof. Grzegorz W. Kołodko - w uznaniu "osiągnięć w środowisku akademickim" - został powołany w skład Akademickiego Komitetu Chińskiego Centrum Ekonomicznych Badań Transformacji, które działa przy Pekińskim Uniwersytecie Technologii (BUT).

Październik 16, 2005, godz. 8:30
Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Technicznego w Pekinie - Prof. Fan Boyuan - Dyrektor TIGERa, Prof. Grzegorz W. Kołodko, wystąpił ze specjalnym wykładem pt. "Lekcje płynące z polskich zmian dla nowych gospodarek rynkowych".
Wykład (po chińsku)

Październik 13-16, 2005
"Education Forum for Asia-Conference on Cross-cultural Management and Training in a Global Economy" to tytuł dużej międzynarodowej konferencji organizowanej pod auspicjami Bo'ao Forum for Asia (BFA), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO), Chińskiej Rady Naukowej, Rady Miejskiej Pekinu oraz Pekińskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Do udziału w Forum, które zajęło się m.in. metodami kształcenia w zakresie zarządzania w warunkach globalizacji i międzykulturowego oddziaływania, zaproszeni zostali wybitni eksperci i uczeni oraz przedstawiciele chińskiej administracji rządowej. Forum dyskutowało o sposobach poprawy zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwami oraz poszerzania międzynarodowej współpracy na tych polach. Główny problem to rozwój umiejętności w sferze zarządzania międzynarodowego w kontekście narodowych i światowych odmienności kulturowych. Prof. Grzegorz W. Kołodko, wystepując ze specjalnym wykładem, mówił o związkach pomiędzy edukacją, zarządzaniem i polityką na tle kulturowego zróżnicowania w czasach globalizacji.
Program konferencji

Z Wicepremierem Chin, Panią Chen Zhi-li

Październik 12, 2005
Seminarium TIGERa pt. "Chiny: reformy gospodarcze, polityka rozwojowa i ustrój polityczny".
Streszczenie

Październik 6, 2005
Ceremonia wręczenia nagród J. M. Rektora za osiągnięcie naukowo-badawcze w roku akademickim 2004-2005 dla młodej kadry naukowej TIGERa - dr Małgorzaty Runiewicz, dr Marcina Piątkowskiego, mgr Andrzeja Bolesty, mgr Jacka Tomkiewicza.

Jacek Tomkiewicz odbiera nagrodę z rąk JM Rektora Andrzeja K. Koźmińskiego

Październik 1, 2005
Uroczyste rozpoczęcie trzynastego już roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Centrum Badawcze TIGER rozpoczęło szósty rok działalności. Wszyscy członkowie zespołu TIGERa - młodzi pracownicy naukowi - dr Małgorzata Runiewicz, dr Marcin Piątkowski, mgr Andrzej Bolesta i mgr Jacek Tomkiewicz otrzymali nagrody J.M. Rektora za publikacje naukowe.

Wrzesień 2005
Ukazała się kolejna książka, która jest wynikiem badań naukowych prowadzonych w Centrum Badawczym TIGER. Ksiażka pod redakcją naukową Jacka Tomkiewicza zatytułowana "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy" jest zbiorem tekstów autorstwa czołowych krajowych specjalistów z dziedziny finansów publicznych.
Wprowadzenie
Spis treści

Wrzesień 2005
Opublikowana została książka autorstwa dr Małgorzaty Runiewicz pt. "The Impact of Foreign Direct Investments on the Export Competitiveness of the Baltic States in the European Single Market". Publikacja ta bada w perspektywie porównawczej implikacje wywierane przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) oraz stosunki handlowe na eksport, prowadzący do wzrostu gospodarczego oraz  na konkurencyjność gospodarek krajów bałtyckich. Prezentuje emiryczny i ekonometryczny dowód na istnienie korelacji pomiędzy BIZ a dynamiczną zmianą specjalizacji eksportu Państw Nadbałtyckich na jednolity rynek europejski.

Wrzesień 2005
Ukazała się książka pod redakcją naukową Andrzeja Bolesty pt. "Refugee Crises and International Response: Towards Permanent Solutions?". Publikacja jest zbiorem opracowań naukowych na temat zachowań społeczności międzynarodowej w obliczu strumienii uchodźców, w tym kryzysów humanitarnych. Książka powstała w wyniku pracy absolwentów Refugee Studies Centre Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Spis treści
Wstęp

Wrzesień 2005
Wydawnictwo WSPiZ opublikowało książkę dr Marcina Piątkowskiego, pt. "Information Society in Poland. A Prospective Analysis". Przedstawia ona diagnozę obecnego stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w jego aspektach ekonomicznych, instytucjonalnych, politycznych i społecznych, oraz prezentuje scenariusz jego dalszego rozwoju do roku 2010.
Wstęp Ministra Nauki i Informatyzacji (po angielsku)
Wprowadzenie (po angielsku)
Recenzje (po angielsku)
Spis treści (po angielsku)

Wrzesień 2005
"Lessons for the emerging markets from Poland's great change" to tytuł artykułu prof. Grzegorza W. Kołodko, który ukazał się na łamach kwartalnika "Communist and Post-Communist Studies" (Vol. 38, No. 3, September 2005, s. 369-379). Artykuł dostępny jest dla subskrybentów na portalu internetowym pod adresem: http://authors.elsevier.com/sd/article/S0967067X05000358

Wrzesień 30, 2005, godz. 12:15
Na zaproszenie Dziekana Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Amsterdamie - Prof. Michaela Ellmana - prof. Grzegorz W. Kołodko poprowadził seminarium nt. "Lessons from Poland's Transition to a Market System".

Z Dziekanem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Amsterdamie - prof. Michaelem Ellmanem

Wrzesień 29, 2005
Podczas dorocznej Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Studentów EFACT prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił specjalny wykład zatytułowany "The European Union Integration and Enlargement at the Era of Global Competition". Przedmiotem konferencji był temat: "Europe's Competitive Position, Fear It or Face It!" EFACT jest stowarzyszeniem wszystkich studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii. Zrzeszając ponad 3.700 osób, jest największą organizacją studencką w Holandii.
Program konferencji

Z komitetem organizacyjnym konferencji Efact-2005

Wrzesień 24, 2005

Globalizacja uczestnicząca! Po przejechaniu ponad 13 tys. km po południowowafrykańskim buszu, pustynii Kalahari i wybrzeżu Oceanu Indyjskiego oraz po serii spotkań z uczonymi i politykami regionu - Zimbabwe, Mozambiku, Malawi, Zambii, Botswanie, RPA i Swazilandzie - nazajutrz po wykładzie na Uniwersytecie Zimbabwe, prof. Grzegorz W. Kołodko pokonał kolejny raz 42.195 m! W górzystym terenie wokół Mutare, przy 32 stopniach C przebiegł Africa University International Peace Marathon.

Wrzesień 23, 2005, godz. 9:00
"Globalization and Catching-up in Emerging Markets" to tytuł wykładu, który prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił w Zimbabwe Institute of Development Studies (ZIDS) na Uniwersytecie Zimbabwe. Zimbabwe Institute of Development Studies (ZIDS) - podobnie jak TIGER - prowadzi zorientowane na politykę gospodarczą badania z zakresu ekonomii i rozwoju społecznego. Ponadto ZIDS kształci studentów w dziedzinie ekonomii rozwoju oraz organizuje seminaria naukowe. Zimbabwe, liczące około 12,8 miliona ludności, z czego 70% żyje poniżej granicy ubóstwa, ma PKB na mieszkańca (wg PPP) w wysokości zaledwie 1.900$ i stoi w obliczu wielu piętrzących się problemów gospodarczych, w tym zwłaszcza głębokiego deficytu budżetowego, nadwartościowego kursu walutowego oraz wysokiej inflacji, której towarzyszą niedobory rynkowe. Profesor Kołodko dyskutował kwestie niezbędnych reform strukturalnych z przedstawicielami rządu Zimbabwe.

Wrzesień 16, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w I Konferencji Ewaluacyjnej pt. "Ewaluacja programów o charakterze społeczno-gospodarczym finansowanych z funduszy strukturalnych", zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
Więcej informacji

Wrzesień 7-10, 2005
Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w XV Forum Ekonomicznym w Krynicy. Dr Piątkowski wystąpił z prezentacją nt. "How to Utilize the Potential of ICT for Economic Development? The Role of Public Policies" w czasie konferencji zorganizowanej przez instytut badawczy Komisji Europejskiej IPTS pt. "Future Outlook on the Information Society and the integration of the New Member States: the contribution of ICT strategies and technologies". Wszystkie prezentacje z konferencji są dostępne na stronie
http://fiste.jrc.es/pages/KrynicaForumProceedings2005.htm

Źródło: www.forum-ekonomiczne.pl

Wrzesień 7, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w konferencji poświęconej Światowemu Szczytowi 2005 pt.: "Reforma ONZ - tak. Ale jaka?" zorganizowanej przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie przy współpracy: Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz Programem NZ ds. Rozwoju w Polsce (UNDP).

Sierpień 3, 2005
Przebywając w Mongolii prof. G. W. Kołodko udzielił wywiadu pt. "Polish advice for Mongolian economy: 'shock therapy' is wrong", który publikuje angielskojęzyczny tygodnik "The Mongol Messenger". Mongolia odnotowała w 2004 roku tempo wzrostu PKB przewyższające 10 procent i kontynuuje reformy strukturalne w celu utrzymania wysokiej dynamiki rozwojowej w przyszłości. W Ułan Bator Dyrektor TIGERa przekazał swoje uwagi i sugestie co do uwarunkowań skutecznej transformacji rynkowej i wysokiej dynamiki rozwojowej, wynikające także z polskich doświadczeń.
Wywiad

Na mongolskim stepie

Lipiec 2005
Na łamach kwartalnika "Acta Oeconomica", Vol. 55 (2), 2005, s. 235-249, ukazała się recenzja opublikowanej w 2003 roku przez ASHGATE książki pod redakcją naukową prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Emerging Market Economies. Globalization and Development". Autor recenzji - Csilla Varga - stwierdza m. in.: "...the book occupies a special place in contemporary political economy literature. It enlarges the existing body of knowledge in a number of discourses on political economy - globalisation, transitology, development, policy-making, etc. - and through combination of all of these discourses contributes with new insights into and enlarges the scope of the applicability of mainstream economics. (...) the volume achieves even more than it promises."
Tekst recenzji

Lipiec 2005
Ukazał się inauguracyjny numer naukowego periodyku zatytułowanego "Montenegrin Journal of Economics" (Vol. 1, No. 1, July) wydawanego w Serbii i Czarnogórze. Prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony do Rady Naukowej pisma, na łamach którego opublikowany został też jego artykuł pt. "Transition to a Market. Why Gradualism Works and Radicalism Fails?" (s. 19-25).

Lipiec 13, 2005
Premier Chin - Pan WEN Jiabao - przyjął przebywającego w Pekinie prof. Grzegorza W. Kołodko. Przedmiotem rozmowy były reformy strukturalne oraz perspektywy i uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Chinach. W pierwszym półroczu 2005 chiński PKB wzrósł aż o 9,5%, co może potwierdzać hipotezę o przegrzaniu gospodarki. Premier Wen prognozuje wzrost PKB z obecnego poziomu 1.290 US$ na mieszkańca (według kursu walutowego; szacowany według parytetu siły nabywczej (PPP), PKB na osobę w 2004 roku wyniósł około 5.600 US$) do około 4.000 na głowę w roku 2020, przy wzroście ludności do 1,5 miliarda w roku 2030. Wymiana poglądów dotyczyła kierunków niezbędnych reform sektora finansowego, w tym systemu fiskalnego i bankowości. Rozmawiano także o obawach co do możliwości utrzymania tak wysokiego tempa wzrostu produkcji w następnych latach oraz o uwarunkowaniach i perspektywach tzw. społeczeństwa harmonijnego. Prof. Kołodko sugerował uelastycznienie systemu walutowego poprzez odejście od sztywnego związania yuana z amerykańskim dolarem i w to miejsce powiązanie go z koszykiem walut składającym się z dolara, euro, jena i funta brytyjskiego.

Prof. Grzegorz W. Kołodko wręczył Premierowi Jiabao Wen
swoje dwie książki opublikowane po chińsku

Lipiec 12-13, 2005
Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej (NDRC) zorganizowała Szczyt nt. chińskich reform. Obrady koncentrowały się na kluczowych reformach podczas realizacji XI-ego Planu Pięcioletniego 2006-10. Przedmiotem studiów i dyskusji były w szczególności zagadnienia z zakresu zmiany sposobu funkcjonowania i decentralizacji rządu, funkcjonowanie sektora finansowego i bankowości, przekształcenia systemu fiskalnego, opieka społeczna i polityka dochodowa, zarządzanie aktywami i przedsiębiorstwami państwowymi oraz proces dalszego otwierania się Chin na kontakty zewnętrzne. Do udziału w Szczycie zaproszona została grupa czołowych światowych ekonomistów zajmujących się reformami strukturalnymi i rozwojem. Prof. Grzegorz W. Kołodko skomentował prezentację Rządu chińskiego oraz wygłosił wykład na temat lekcji płynących dla chińskich zmian z polskiej transformacji pt. "Xin Xing Shi Chang Ying Cong Bo Lan Da Bian Ge Zhong Xi Qu De Jing Yan Jiao Xun" ("Lessons for the Emerging Markets from Poland's Great Change").
Program Szczytu
Referat prof. Kołodko (po chińsku)

Lipiec 6-8, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w 8-ej międzynarodowej konferencji nt. "Technology Policy and Innovation" zorganizowanej przez Centrum Innowacji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Runiewicz wygłosiła referat pt. "The Role of Regional Economic Integration in Cluster Development and Innovative Capacity Building".
Informacja o konferencji (w jęz. polskim i angielskim)

Lipiec 4-5, 2005
Queen Elizabeth House - jeden z najznamienitszych akademickich ośrodków badawczych na świecie w zakresie rozwoju międzynarodowego ma już 50 lat! Od prawie dwudziestu lat pozostaje częścią Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Na zaproszenie dyrektora Queen Elizabeth House - Prof. Barbary Harriss-White, absolwent QEH i Uniwersytetu Oksfordzkiego - Andrzej Bolesta wziął udział w uroczystym obiedzie rocznicowym i towarzyszącej mu konferencji naukowej.
Program konferencji

Czerwiec 2005
Kwartalnik naukowy "Finance India", Vol. XIX, No. 2 (June), str. 465-479, opublikował artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Globalization, Transition and Development Prospects".

Czerwiec 2005
"Seido, Seisaku to Keizai-seicho" to po japońsku "Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy". Tak zatytułowany artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko, przetłumaczony z jęz. angielskiego przez prof. Masahiro Taguchi i Tomoko Yoshizaki, ukazuje się w "Okayama Economic Review", Vol. 37, No. 1 (June 2005), s. 151-172, Okayama: The Economic Association of Okayama University. Artykuł ten wcześniej ukazał się w języku angielskim, polskim, rosyjskim i chińskim.
Tekst artykułu (po japońsku)

Czerwiec 23, 2005
W stolicy Malty, Valletta, na zaproszenie prof. Lino Briguglio - Dziekana Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Malta i zarazem Prezydenta Fundacji Studiów Międzynarodowych (FIS) - prof. Grzegorz W. Kołodko odbył seminarium na temat "Post-Communist Transition and the European Union Enlargement".

Czerwiec 18, 2005
Lasami, wśród łak i pól, pomiędzy pięknymi jeziorami, po bardzo pofalowanym terenie wiodła trasa 42 km 195 metrów Maratonu Nocy Letniej w Forssa, w Finlandii. Prof. Grzegorz W. Kołodko pokonał i ten maraton, choć tym razem niezbyt szybko. A nawet wolno, bo w 4 godz. 46 min. i 12 sekund... Był to już 18-ty maraton Dyrektora TIGERa w ciągu minionych czterech lat.

Czerwiec 17-18, 2005

WIDER ma już 20 lat! Światowy Instytut Ekonomii Rozwoju (The World Institute for Development Economics Research), który działa w ramach Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, został utworzony w 1985 roku. Z okazji rocznicy w Helsinkach, siedzibie instytutu, odbyła się jubileuszowa konferencja nt. "The Future of Development Economics: WIDER Thinking Ahead". Konferencja oceniła stan myśli ekonomicznej w zakresie ekonomii rozwoju oraz dokonała przeglądu dokonań WIDER-a na tym polu podczas minionych dwu dekad. Głównym zadaniem konferencji była wszakże próba spojrzenia 20 lat wprzód po to, aby podyskutować o problemach stojących przed światem, o zagadnieniach, które mogą być przedmiotem dalszych studiów, o kierunkach zmian w teorii i metodach analizy, jak i o nowych politykach, które będą się rodzić w odpowiedzi na te wyzwania. Prof. G. W. Kołodko, który został zaproszony do udziału w konferencji, jest związany z WIDER-em od roku 1988. W tym czasie opublikował on w wydawnictwach instytutu pięć opracowań naukowych. WIDER gościł go także jako Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Policy w latach 1997-98, kiedy to napisał książkę pt. "From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation", opublikowaną później, w roku 2000, przez Oxford University Press.
Program konferencji

Z prof. Nguyuru H. I. Lipumba z Tanzanii, członkiem Rady Naukowej TIGERa

Czerwiec 10, 2005, godz. 16:00, sala: B5
Studenckie Koło Naukowe Tygryski wybrało swojego nowego Prezesa Zarządu. Została nim Aleksandra Lubicz.

 

Czerwiec 5, 2005
Tygodnik "Przegląd" (Nr 22 [258], s. 17-21) publikuje pierwszy wywiad, jakiego w ciągu minionych dwu lat - po odejściu z Rządu w połowie czerwca 2003 roku - udzielił polskim mediom były dwukrotny (1994-97 i 2002-03) wicepremier i minister finansów RP, prof. Grzegorz W. Kołodko. Obszerny wywiad zatytułowany jest "Powrót maratończyka".

Maj 2005
Książka prof. G. W. Kołodko pt. "From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation", opublikowana w 2000 roku przez Oxford University Press, została wydana po japońsku. Jest to już szósty język, w którym ukazała się ta praca.

Wydawcą tomu , ze specjalnym wprowadzeniem dla japońskich czytelników, jest SANKEISHA w Nagoya. Japoński tytuł książki to:

"Shock kara Ryouhou he - Touou ni okeru Post-Shakaishugi no Taisei Ikou kara EU Kamei he" ("Od szoku do terapii. Posocjalistyczna transformacja do członkostwa w UE w Europie Środkowowschodniej").

Maj 2005
Centrum badawcze TIGER dokonało "Oceny oddziaływania wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-13 na konkurencyjność gospodarki, w tym innowacyjność przedsiębiorstw" na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy RP.

Maj 25, 2005, godz. 12.00
Seminarium Centrum Badawczego TIGER oraz Koła Naukowego Tygryski, w ramach którego wystąpił - Pan Edgar Saravia - Dyrektor Biura Banku Światowego w Polsce z wykładem pt. "Misja Banku Światowego w Polsce w dobie globalizacji oraz integracji regionalnej". Pan Saravia mówił również o możliwościach współpracy Banku Światowego z młodzieżą.
CV (po angielsku)
Streszczenie (po angielsku)

Maj 21, 2005
W chińskim periodyku BIJAO ("Comparative Studies"), Nr 18, ukazał się artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko na temat związków pomiędzy budową instytucji oraz polityką ekonomiczną a rozwojem gospodarczym. Tytuł artykułu w języku chińskim to: 制度,政策和增长("Zhidu, Zhengce He Zengzhang"), czyli "Instytucje i polityka a wzrost".

Maj 20, 2005, godz. 10:00
Na zaproszenie Senatu i studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład pt. "Globalizacja i perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce".

Maj 19, 2005, godz. 16:30
Goszczący w Krakowie prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wykład zatytułowany "Transformacja, Integracja, Rozwój".

Maj 19, 2005, godz. 10:00
Dyrektor Tigera - Prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawił referat na konferencji zorganizowanej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Konferencja został organizowana dla uczczenia jubileuszu 55-lecia pracy naukowej i 85 urodzin wybitnego polskiego ekonomisty - Prof. Edwarda Łukawera.

Maj 18, 2005, godz. 16:00, sala: B5
Prof. Władysław Baka - wybitny polski uczony i polityk gospodarczy - to kolejny gość TIGERa w ramach cyklu comiesięcznych seminariów naukowych. Prof. Baka jest obecnie Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stąd też tematem seminarium była "Rola i funkcje BFG w strukturze sieci bezpieczeństwa finansowego".
CV
Streszczenie

Maj 14, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz była uczestnikiem konferencji pt. "Regionalizm wobec integracji europejskiej" organizowanej przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w Ujeździe.
Informacja o konferencji

Maj 11, 2005, godz. 19:30
EQUIS, czyli European Quality Improvement System, to symbol najwyższej jakości w akademickim kształceniu. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego jako jedyna uczelnia tego typu w naszym regionie Europy od lat chlubi się posiadaniem akredytacji EQUIS. Jest ona nadawana periodycznie w wyniku oceny specjalnego zespołu ekspertów z EFMD - European Foundation for Management Development. Podczas pobytu misji na uczelni Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko - wygłosił dla jej uczestników wykład pt. "Globalization and Transformation. The Agenda at the Leading Business School".

Maj 11, 2005, godz. 16:00, sala B6
SKN TYGRYSKI zorganizowało spotkanie z Panem Janem Wejchertem - współzałożycielem i Prezesem wielkiej polskiej firmy medialnej ITI. Tematem spotkania było zagadnienie: "Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?".

Maj 9, 2005, godz. 13:00-15:45
WSPiZ jest pierwszą uczelnią w naszej części świata, której konsorcjum realizujące program EURO*MBA zaproponowało organizację cyklu zajęć Residential Week. W ramach tego programu Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład połączony z dyskusją nt. "The Polish Economy in Transition".

Maj 6, 2005, godz. 10:00
Przebywający na Węgrzech prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Corvinus w Budapeszcie publiczny wykład zatytułowany "Globalization and the Post-Communist Great Change". Niedawno - w 2002 roku - przez wydawnictwo Kossuth Kiadó została opublikowana po węgiersku książka Dyrektora TIGERa pt. "Globálizáció és a volt szocialista országok fejlödési tendenciái" ("Globalizacja i perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych").
Zaproszenie (po angielsku)
Abstrakt wykładu (po angielsku)

Uniwersytet Corvinus w latach 1953-91 znany był jako
Ekonomiczny Uniwersytet im. Karola Marksa w Budapeszcie

Maj 5, 2005
Uniwersytet Środkowo-Europejski (CEU) w Budapeszcie zorganizował międzynarodową konferencję pt. "One Year After the Accession: Looking East and Looking West". Ta jednodniowa impreza poświęcona była upamiętnieniu rocznicy poszerzenia Unii Europejskiej, a w jej trakcie prof. Grzegorz W. Kołodko mówił na temat "Globalization, Regional Integrations, and the European Union Enlargement".

Maj 4, 2005, godz. 13:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z Ambasadorem Wietnamu, Panem Dinh Xuan Luu, któremu towarzyszyli przedstawiciele Vietnam Theoretical Council, grupy czołowych wietnamskich ekspertów w dziedzinie reform systemowych i polityki gospodarczej. Dyskusja dotyczyła ekonomicznych i politycznych aspektów posocjalistycznej transformacji. Goście szczególnie byli zainteresowania uwarunkowaniami sukcesów polskiej transformacji i szybkiego rozwoju podczas realizacji "Strategii dla Polski" w latach 1994-97 oraz "Programu Naprawy Finansów Rzeczypospospolitej" w latach 2002-04. Niedługo w tłumaczeniu na wietnamski ukazuje się książka Dyrektora TIGERa, znana w Polsce jako "Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych". Będzie to już jedenasty język, w którym publikowana jst ta praca.

Kwiecień 2005
Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko, został członkiem Komitetu Redakcyjnego "Japanese Comparative Economic Studies" (JCES), naukowego periodyku publikowanego przez Japanese Society for Comparative Economic Studies (JSCES). Redaktorem naczelnym pisma, które ukazywać będzie się w języku angielskim raz w roku (w maju) jest prof. Satoshi Mizobata z Uniwersytetu w Kioto. Periodyk koncentruje swą uwagę na analizach porównawczych systemów ekonomicznych, gałęzi przemysłów i przedsiębiorstw, jak również na studiach z zakresu ekonomii transformacji oraz rozwoju instytucjonalnego. Pismo publikuje artykuły i rozprawy teoretyczne oraz wyniki analiz empirycznych.
Informacja o JCES

Kwiecień 2005
Z satysfakcją informujemy, że po raz kolejny "Polityka", "Perspektywy", "Rzeczpospolita" oraz "Wprost" przyznały WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, w ramach której działa TIGER, tytuł najlepszej uczelni niepaństwowej w Polsce. Również miesięcznik "Home & Market" w swym tegorocznym rankingu szkół wyższych ocenił najwyżej naszą uczelnię. Tak jak co roku uczestnicy rankingów byli poddani wnikliwej i drobiazgowej ocenie. Przyjęte zostały m.in. następujące kryteria kwalifikacji: potencjał kadrowy, jakość programów nauczania, warunki studiowania, kontakty z otoczeniem, a także prestiż, jakim cieszą się wśród kadry akademickiej i pracodawców. Warto podkreślić, że nasza przewaga nad innymi szkołami wyższymi jest znacząca - w rankingach "Polityki", "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" występuje duża różnica między uzyskaną przez nas punktacją a wynikiem kolejnej uczelni.

Kwiecień 27, 2005, godz. 16:00
W ramach cyklicznych seminariów TIGERa nowy Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen oraz Prorektor d/s naukowo-badawczych Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości - prof. Ryszard Michalski - wystąpił z wykładem zatytułowanym "Meandry polskiej polityki pieniężnej". Profesor Michalski jest nie tylko wybitnym ekspertem w zakresie teorii polityki pieniężnej, ale także ma cenne i bogate doświadczenie z praktyki, jako że dwukrotnie pełnił funkcję Ministra Finansów Rzeczypospolitej, zajmując się w szczególności finansami zagranicznymi i koordynacją polityki fiskalnej i monetarnej w Polsce. Po wykładzie odbędzie się dyskusja, do udziału w której serdecznie zapraszamy!
CV
Streszczenie

Kwiecień 26, 2005, godz. 12.00
Na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wygłosił wykład nt. "Czy technologie informatyczne mogą być dźwignią rozwoju Polski?". Wykład odbył się w siedzibie ministerstwa na ulicy Wspólnej 1/3 w Warszawie.
Sprawozdanie PAP-u

Fot. MNII

Kwiecień 24, 2005
To już siedemnasty maraton w niespełna cztery lata! Tym razem dystans 42 km i 195 metrów na Maratonie Wrocław prof. Grzegorz W. Kołodko przebiegł w 4 godziny i 6 minut, zajmując 654 miejsce pośród 924 zawodników, którzy ukończyli bieg.

Kwiecień 16, 2005, godz. 10:00
Studium Doktoranckie przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obchodziło 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji Prof. Grzegorz W. Kołodko - absolwent i wieloletni pracownik SGPiS/SGH, który tamże uzyskał tytuły doktora i doktora habilitowanego - wygłosił specjalny wykład zatytułowany "Globalizacja a ekonomiczny rozwój i zastój" (Aula B).

Kwiecień 14, 2005
Do Biblioteki Zagranicznej Literatury im. Rudomino w Moskwie, w ślad za ubiegłoroczną darowizną, trafiło siedem kolejnych prac prof. Grzegorza W. Kołodko. W sumie znajdują się tam już 42 książki autorstwa Dyrektora TIGERa, opublikowane w 11 językach.

Kwiecień 13, 2005
Opiniotwórczy dziennik rosyjski - "Niezawisimaja Gazieta" - publikuje wywiad z prof. Grzegorzem W. Kołodko zatytułowany "Sejczas wasza ekonomiczeskaja politika namnogo luczsza czem piat let nazad" ("Obecnie wasza polityka gospodarcza jest dużo lepsza niż pięć lat temu"). We wprowadzeniu do wywiadu redakcja zaznacza: "Główny architekt polskiego cudu gospodarczego radzi Prezydentowi Putinowi wykorzystać "naftowe nadzwyczajne nadwyżki" dla realizacji reform".
Tekst wywiadu

Kwiecień 12, 2005, godz. 12:15, sala: B17
Profesor John Williamson, światowy autorytet w dziedzinie ekonomii rozwoju - od 1981 roku Senior Fellow w waszyngtońskim Instytucie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (IIE), a w latach 1996-99 także Chief Economist dla regionu Azji Południowej w Banku Światowym - odwiedził naszą uczelnię i zaprezentował specjalny wykład pt. "Washington, Consensus, and the Washington Consensus". Od wielu już lat nazwisko Johna Williamsona łączy się z tzw. konsensusem waszyngtońskim, gdyż to właśnie on określił tym mianem określony zestaw instrumentów polityki stabilizacji i rozwoju. Co faktycznie Professor Williamson miał na myśli formułując swoje zalecenia 15 lat temu i jakie to ma współcześnie implikacje - ku temu dobrą okazją był właśnie ten wykład, XVII-ty już w serii WSPiZ & TIGER Distinguished Lectures.
Sylwetka prof. Williamsona

Kwiecień 7, 2005
Przebywający w Moskwie dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w specjalnej konferencji naukowej, którą Rosyjska Akademia Nauk zorganizowała z okazji 20-lecia "pierestrojki". Podczas konferencji Prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z inicjatorem programu reform znanych na całym świecie jako "pierestrojka" byłym prezydentem Związku Radzieckiego Michaiłem Gorbaczowem.
Wystąpienie prof. Kołodko (po rosyjsku)

Kwiecień 5-7, 2005
Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Moskwie, przy współpracy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych organizacji międzynarodowych, zorganizował VI Międzynarodową Konferencję nt. "Modernization of Economy and Nurturing of Institutions". Na zaproszenie prof. Jewgienija Jasina, Rektora uczelni, w konferencji uczestniczył prof. Grzegorz W. Kołodko. Dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach związanych z unowocześnianiem gospodarki Rosji i innych krajów przechodzących transformację, w tym zwłaszcza na analizie uwarunkowań budowy i rozwoju instytucji gospodarki rynkowej w kontekście globalizacji.
Założenia programowe konferencji: po angielsku, po rosyjsku
Program (po rosyjsku)

Kwiecień 5, 2005, godz. 17:00

Senat Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa nadał Prof. Grzegorzowi W. Kołodko godność honorowego Profesora w uznaniu jego wkładu do rozwoju nauk ekonomicznych i wybitnych osiągnięć w praktycznym dziele posocjalistycznej transformacji.

Kwiecień 4-9, 2005
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił dla studentów Moskiewskiej Szkoły Ekonomii działającej przy Państwowym Uniwersytecie w Moskwie specjalny, 20-godzinny cykl wykładów zatytułowany "Globalization, Transformation and Development". W ostatnich latach zostały opublikowane w języku rosyjskim cztery książki Dyrektora TIGERa: "Polsza 2000. Nowaja ekonomiczeskaja strategija", Poltext, Warszawa 1996, s. 160, "Polskaja altiernatiwa. Staryje mity, riealnyje fakty i nowaja strategija w processie uspiesznoj transformacji polskoj ekonomiki" (współautor D. Mario Nuti), Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 1997, s. 86, "Ot szoka k terapii. Politiczeskaja ekonomija postsocjalisteczeskich prieobrazowanij", ZAO "Żurnał Expert", Moskwa 2000, s. 392 i "Globalizacja i perspektiwy razvitia post-socjalisticzeskich stran", Jewropejskij Gumanitarnij Uniwersitet, Mińsk 2002, s. 200 oraz kilka większych artykułów w czołowych naukowych periodykach rosyjskich, m. in. w "Woprosy Ekonomiki" i "Mir Pieremien". Publikacje te - niezależnie od literatury w języku angielskim - służyły rosyjskim studentom podczas wykładu.

Kwiecień 4-8, 2005
Na zaproszenie prof. Władimira Bujanowa, Rektora Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił serię wykładów nt. światowej gospodarki i posocjalistycznych zmian systemowych. Tematy wykładów (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 16:00) to:

  1. "Globalization, Development and Social Stress. The Prospects of Inclusive World Economy"
  2. "Post-Communist Transition to a Market System. Success or Failure?"
  3. "From Shock to Therapy. The Lessons from Polish Transformation"
  4. "Post-Communist Transition and Catching-up in the World Economy".

Kwiecień 1-7, 2005
Ukraiński tygodnik COMPANION (nr 13, s.38-41), adresowany głównie do przedsiębiorców i biznesmenów, opublikował wywiad z prof. Grzegorzem W. Kołodko zatytułowany "Инвестиции требуют жертв" ("Inwestycje potrzebują wysiłku"). Treść rozmowy skupia się wokół uwarunkowań dopływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz lekcji płynących z polskiej transformacji dla Ukrainy.
wywiad

Marzec 2005
Centrum Badawcze TIGER ma przyjemność ogłosić, że ukazała się płyta CD zawierająca 71 artykułów z TIGER Working Paper Series opublikowanych w latach 2001-04.
Zainteresowanych otrzymaniem CD prosimy o kontakt z Andrzejem Bolestą (bolesta@tiger.edu.pl)

TIGER Working Paper Series CD

Marzec 2005
"Globalization and Equity: Perspectives from the Developing World" - to tytuł nowej książki pod redakcją Natalii Dinello i Lyna Squire, którą opublikowało wydawnictwo Edward Elgar. Książka zawiera opracowania przygotowane w ramach studiów prowadzonych przez Global Development Network, analizując w szczególności związki występujące pomiędzy globalizacją i proporcjami podziału dochodów (ang. equity) z perspektywy siedmiu regionów świata: Wspólnoty Niepodległych Państw, Południowo-Wschodniej Azji, Europy Środkowo-Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej. Prof. Grzegorz W. Kolodko jest autorem rozdziału zatytułowanego "Transition, Globalization and Equity: Eastern and Central Europe" (s. 191-215).
Informacja o książce

Marzec 31, 2005, godz. 11:00
W ramach cyklu seminariów organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład zatytułowany "Od czego zależy szybki wzrost gospodarczy i czy jest on możliwy w Polsce". Seminarium odbyło się w sali "okrągłego stołu" w siedzibie INE PAN - w Pałacu Staszica - na ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Marzec 22, 2005 godz. 11:00
SKN Tygryski wraz z Forum Azja-Pacyfik zorganizowało konferencję, pt. "Chiny - globalne wyzwania, szanse i zagrożenia". Gościem konferencji był Jego Ekscelencja Ambasador ChRL w Polsce - Pan Yuan Guisen.
Program konferencji

Z prawej: Dr Zdzisław Góralczyk, były Ambasador Polski w Chinach oraz Ambasador Chin w Polsce, Pan Yuan Guisen.

Marzec 17, 2005, godz. 14:00
Kolegium Myśli Otwartej, działające przy Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, zorganizowało debatę nt. "Globalizacja - idee i rzeczywistość", do której wprowadzenie wygłosił prof. Grzegorz W. Kołodko. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Marszałkowskiej 77/79, II piętro, pok. 206-207.
Wykład

Marzec 16, 2005, godz. 16:00
W ramach cyklicznych seminariów TIGERa prof. dr hab. Witold Małecki z Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie przedstawił wykład nt. "Perspektywy przystąpienia przez Polskę do Unii Gospodarczej i Walutowej".
CV
Streszczenie

Marzec 15, 2005, godz. 16:00
"Top 15" to grupa najlepszych studentów WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił dla nich specjalny wykład pt. "Globalizacja: szansa czy zagrożenie dla rozwoju?".

Marzec 15, 2005, godz. 10:00
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (WSUiB) zorganizowała VI-tą Konferencję - Forum Spraw Publicznych pt. "Dziesięć lat później. Polska w dekadzie po akcesji". Podczas drugiej panelowej sesji (godz. 12:30) prof. Grzegorz W. Kołodko wystąpił z referatem pt. "Lekcje z polskiej transformacji". Konferencja odbywała się w warszawskim hotelu FORUM (róg ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich).

Marzec 14, 2005, MFW, Waszyngton
Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w seminarium prof. George'a Akerlofa, Laureata Nagrody Nobla z 2001 roku i profesora Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii, pt. "Identity Economics".
Więcej nt. prof. Akerlofa

Marzec 11, 2005
Bezpośrednio po organizowanym przez Club de Madrid Międzynarodowym Szczycie nt. Demokracji, Terroryzmu i Bezpieczeństwa prof. Grzegorz W. Kołodko wziął udział w Atocha seminarium nt. terroryzmu. Spotkanie to organizowane było w Madrycie przez Varsavsky Foundation.
Informacja o seminarium

Stacja kolejowa Atocha

Marzec 10-11, 2005
Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w konferencji organizowanej przez Instytut Studiów Technologicznych w Sewilli, działający przy Komisji Europejskiej, pt. "Socio Economic Aspects of Knowledge-based Europe The Role of ISTs". Celem konferencji, w której udział wzieła wybrana grupa ekspertów, był dyskusja nad reformami potrzebnymi do zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej poprzez podniesienie poziomu innowacji i efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii.
Program
Lista uczestników

Marzec 8-11, 2005
Na zaproszenie Fernando Henrique Cardoso, byłego Prezydenta Brazylii i Przewodniczącego Club de Madrid, prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w organizowanym przez Club de Madrid Międzynarodowym Szczycie nt. Demokracji, Terroryzmu i Bezpieczeństwa. To wyjątkowe spotkanie zbiegło się z rocznicą ataku na Madryt 11 marca 2004 roku, a udział w nim wzięło wielu aktualnych i byłych prezydentów państw i premierów rządów, szefowie organizacji międzynarodowych, wybitni uczeni i intelektualiści, jak również czołowi reprezentanci biznesu i przedstawiciele społeczności. Szczyt odbywał się pod patronatem Króla Hiszpanii - J.W. Juana Carlosa - i przy wsparciu Rządu Hiszpanii oraz władz lokalnych Madrytu. Uczestniczy Szczytu przygotowali Deklarację Madrycką - plan akcji koordynującej działania narodów świata w zakresie wspólnej strategii przeciwdziałania terroryzmowi i wspomaganiu demokracji.
Program Szczytu

Jego Wysokość Król Hiszpanii przemawia do uczestników Szczytu
(Fot. Club de Madrid)

Marzec 2, 2005, godz. 16:00
W ramach seminariów TIGERa wystąpiła Pani Hanna Antonova z Wydziału Nauk Politycznych Państwowego Uniwersytetu w Kijowie (Akademia im. Mohylewa) z tematem "Pomarańczowa rewolucja oraz demokratyczne zmiany na Ukrainie". Hanna Antonova odbywa obecnie staż naukowy w TIGERze.
CV (po angielsku)
Streszczenie
Prezentacja Autorki

Luty 2005
W numerze Maggio/Giugno (Maj/Czerwiec) 2004 dwumiesięcznika "Rivista di Politica Economica" ukazał się artykuł Dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Institutions, Policies and Growth".
Summary (po angielsku)
Sommario (po włosku)

Luty 2005
Włoski kwartalnik naukowy "QA - La Questione Agraria" (2004, Fasc. 4) opublikował artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "La transizione all'economia di mercato: gradualismo o radicalismo?". Jest to tłumaczenie tekstu pt. "Transition to a Market System: Gradualism versus Radicalism", ogłoszonego wcześniej w języku angielskim w naszej serii "TIGER Working Papers". Artykuł ten powstał w oparciu o manuskrypt wykładu wygłoszonego podczas ceromonii wręczenie Doktoratu Honoris Causa na Uniwersytecie Chengdu w dniu 10 marca 2004 roku.
Sommario (po włosku)
Summary (po angielsku)

Luty 28, 2005
Na zaproszenie prof. Jerzego Sikorskiego, Andrzej Bolesta wziął udział w konferencji naukowej pt. "Ekonomiczny dialog regionów wschodnich. Doświadczenia Polski po akcesji do Unii Europejskiej". Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet w Białymstoku.

Luty 25-27, 2005
Studenckie Koło Naukowe "Tygryski" wraz z Studenckim Kołem Naukowy HR Club zorganizowało warsztaty - z udziałem prof. Grzegorza W. Kołodko - pod tytułem: "Dlaczego to właśnie TY... Szanse i możliwości studentów na rynku pracy". Udział w nich wzieli także prof. Andrzej K. Koźmiński - Rektor WSPiZ oraz prof. Czesław Szmidt - wykładowca Katedry ZZL WSPiZ, dyrektor Departamentu Organizacji i Rozwoju BGŻ S.A. Warsztaty odbyły się w ośrodku szkoleniowym "Skarbczyk" w Białobrzegach.
Program

Luty 25, 2005
W czołowym senegalskim dzienniku "Le Soleil", wydawanym po francusku w Dakarze, ukazał się wywiad z Dyrektorem TIGERa - prof. Grzegorzem Kołodko - zatytułowany "CROISSANCE ECONOMIQUE: Le Sénégal est sur la bonne voie" ("Wzrost ekonomiczny. Senegal znajduje się na dobrej drodze"). Wywiad przeprowadził Ibrahima Ndiaye.
Wywiad

Luty 16, 2005, MFW, Waszyngton
Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w sympozjum nt. "Whither Development Economics?", które odbyło się w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie. W sympozjum wystąpili: Abhijit Bannerjee (MIT), Tim Besley (London School of Economics), Simon Johnson (IMF/MIT), Dani Rodrik (Harvard) i John Williamson (Institute for International Economics).
Wiecej

Luty 10, 2005
Na zaproszenie Dyrektora generalnego Afrykańskiego Instytutu Badań Rozwoju (IARD) - Mamady six Kaba - Prof. Grzegorz W. Kołodko przebywał w stolicy Gwinei, Conakry, gdzie zaprezentował seminarium na temat "Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies". Taki sam tytuł nosi książka Dyrektora TIGERa opublikowana niedawno przez wydawnictwo Nigerian Institute for International Affairs w Lagos. Prof. Kołodko spotkał się także z grupą gwinejskich ekspertów i profesjnalistów wykształconych na polskich uczelniach.

Luty 10, 2005
Jako niecodzienne wydarzenie zostało potraktowane wystąpienie prof. Grzegorza W. Kołodko w Parlamencie Gwinei. Po raz pierwszy w historii tego kraju zagraniczny gość dostąpił zaszczytu przemówienia na plenarnej sesji izby. Co szczególnie znamienne to fakt, że do wystąpienia zaproszony został nie któryś z urzędujących przywódców jakiegoś państwa, ale ekonomista zajmujący się rozwojem, znany przy tym nie tylko z teoretycznego dorobku, ale także z praktycznych osiągnięć w polityce gospodarczej. Prof. Kołodko mówił o strategiach rozwoju w kontekście globalizacji oraz o roli procesów integracji regionalnej w poprawie międzynarodowej konkurencyjności narodowych gospodarek. W jego wykładzie, z zainteresowaniem przyjętym przez deputowanych i żywo komentowanym przez media, podzielił się także swoimi doświadczeniami z prowadzenia skutecznej polityki stabilizacji i integracji, w szczególności zaś z realizacji polityki szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce. Dyrektor TIGERa poparł zdecydowanie plany wprowadzenia wspólnej waluty dla całego regionu ECOWAS około 2014 roku.

Z grupą posłanek po wystąpieniu w Parlamencie Gwinei

Luty 9, 2005
Podczas roboczej wizyty z serią wykładów i konsultacji w Zachodniej Afryce prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się w Conakry z Premierem Gwinei, Panem Cellou Dalein Diallo. Rozmowa toczyła się głównie wokół uwarunkowań szybkiego i zrównoważonego rozwoju oraz perspektyw wprowadzenia wspólnej waluty dla 15 krajów ECOWAS (Wspólnota Gospodarcza Państw Zachodniej Afryki), obszaru zamieszkałego przez około ćwierć miliarda ludzi. Obecnie w 8 z tych krajów, tj. w Beninie, Burkina Faso, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Gwinei-Bissau, Mali, Nigrze, Senegalu i Togo, jak również w Kamerunie który nie jest członkiem ECOWAS, w obiegu znajduje się frank zachodnio-afrykański - CFA - sztywno związany z euro. 6 innych krajów, w tym Gwinea, Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria i Sierra Leone zmierzają do wprowadzenia swojej własnej wspólnej waluty (najwcześniej w roku 2007, choć jest to mało prawdopodobne). W roku 2014, na bazie tych dwu walut, planuje się utworzenie wspólnego pieniądza dla 14 krajów ECOWAS (Wyspy Zielonego Przylądka nie przyłączyły się jeszcze do tego projektu) oraz Kamerunu.

Podczas pobytu w Conakry Profesor Kołodko spotkał się również z Małżonką Prezydenta Republiki - Madame Conté - Kadiatou Seth Camara. Przedmiotem rozmowy były kwestie rozwoju społecznego i walki z ubóstwem.

Z Panią Kadiatou Seth Camara - Madame Conté.

Luty 3, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym "Nowego wymiaru finansowego polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013", które odbyło się w Departamencie Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej w Brukseli.

Z Andrzejem Kośnikowskim, Asystentem Komisarz Danuty Hübner,
w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli

Styczeń 2005
"Wid szoku do terapii. Ekonomika i politika transformacii" (s. 564) to po ukraińsku tytuł książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Niezależnij Kulturołogicznyj Żurnał "I" we Lwowie, w przeddzień rozstrzygającej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Jest to kolejne tłumaczenie pracy prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowanej "From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation" (Oxford University Press 2000)
Spis treści (po ukraińsku)

Styczeń 2005
Nakładem The Yale Center for International and Area Studies (YCIAS) ukazała się książka pod redakcją naukową Anny Grzymala-Busse i prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Globalization and Social Stress". Książka ta zawiera 11 referatów, które powstały w wyniku realizacji wspólnego programu badawczego Centrum Badawczego Tiger oraz YCIAS, którego wyniki zostały zaprezentowane w trakcie konferencji pod tym samym tytułem.
Spis treści
Wprowadzenie

Styczeń 2005
Centrum Studiów nad Uchodźcami Uniwersytetu Oksfordzkiego zamieściło informację na temat książek, które ukazały się pod redakcją naukową pracownika TIGERa - Andrzeja Bolesty. Aby uzyskać więcej informacji należy na stronie http://www.rsc.ox.ac.uk wybrać "Publications" a następnie "Recent Releases".

Styczeń 31 - Luty 17, 2005

Dyskusje o globalizacji i jej wpływie na rozwój gospodarczy nie mogą ograniczać się jedynie do wielkich międzynarodowych konferencji toczących się w luksusowych hotelach czy też wyłącznie do akademickich murów. Trzeba w międzyczasie wymieniać poglądy także z innymi ludźmi, żyjącymi z dala od świata polityki i nauki, na których losy wszakże procesy liberalizacji, otwarcia i integracji wywierają bezpośredni wpływ. Przy okazji ostatniej wizyty w Afryce Dyrektor TIGERa, poza Senegalem i Gwineą, odwiedził także Mauretanię, Gwineę-Bissau i Gambię. Latem zeszłego roku prof. Kołodko przejechał środkami miejscowej lokomocji jeszcze siedem innych krajów Afryki Zachodniej: Nigerię, Mali, Burkina Faso, Ghanę, Togo, Benin i Niger. Stwarza to wyjątkowe możliwości autentycznego kontaktu z lokalnymi społecznościami i umożliwia głębsze wniknięcie w wiele praktycznych wyzwań rozwojowych u ich podstaw.

Styczeń 27, 2005
Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W, Kolodko, na zaproszenie Banku Światowego wziął udział w ABCDE (Annual Bank Conference on Development Economics), dorocznej konferencji nt. ekonomii rozwoju organizowanej przez BŚ. Tegoroczna ABCDE, która odbyła się w Dakarze w Senegalu poświęcona była tematowi "Growth and Integration". ABCDE to jedna z najbardziej uznanych pod względem poziomu prezentacji i dyskusji z zakresu najnowszej wiedzy dotyczącej rozwoju gospodarczego serii konferencji na świecie.
Program konferencji

Styczeń 26, 2005, 15:30
Na zaproszenie West African Research Center prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił w Dakarze, Senegal wykład zatytułowany "Post-Communist Transition and the European Union Enlargement". WARC to międzynarodowe centrum badawcze West African Research Association (WARA).

Z Profesorem Ousmane Sene (w środku), Dyrektorem WARC

Styczeń, 24-26, 2005
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w VI Dorocznej Konferencji Globalnego Rozwoju organizowanej przez Global Development Network (GDN) na temat "Developing and Developed Worlds: Mutual Impact". Konferencja odbyła się w stolicy Senegalu Dakarze. Dyrektor TIGERa wystąpił jako panelista w sesji nt. "Political Constraints and Opportunities in Transition Economies". Przedstawiony referat pt. "Institutions, Policies and Growth" dostępny jest tu. Dodatkowo prof. Kołodko uczestniczył w debacie poświęconej problematyce reformowania międzynarodowego systemu finansowego. Przy okazji pobytu w Dakarze spotkał się także z Ministrem Gospodarki i Finansów Senegalu - Panem Abdoulaye DIOP - z którym dyskutował m. in. o uwarunkowaniach wprowadzenia i perspektywach wspólnej regionalnej waluty ugrupowania integracyjnego, która obejmowałaby cały obszar ECOWAS.

Styczeń 14, 2005
Dr Małgorzata Runiewicz była uczestnikiem międzynarodowego szkolenia na temat: "Ekonomiczny i technologiczny wymiar narodowych systemów innowacyjnych". Organizatorami szkolenia byli: Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytut TuTech Innovation w Hamburgu.