News | About us | Publications | Conferences | Seminars | "Tigers" | Contact | Links | Site map

 

Professor Grzegorz W. Kolodko - Books

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Andrzej K. Koźmiński – Rektor WSPiZ  

Kolejna publikacja, którą Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oddaje do rąk czytelników, powstała w oparciu o materiały konferencji naukowej „Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju gospodarczego Polski”, którą zorganizowało 31 maja 2001 roku Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji WSPiZ.  Konferencja zgromadziła wielu wybitnych specjalistów z dziedziny polityki gospodarczej.  Specjalnym wydarzeniem był wykład Profesora Kazimierza Łaskiego, jednego z nestorów i najwybitniejszych przedstawicieli polskiej ekonomii od wielu lat prowadzącego badania w Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych.

Zawarte w książce rozważania i analizy dają wszechstronny obraz celów i uwarunkowań polityki gospodarczej naszego kraju.  Obejmuje on nie tylko aspekty ekonomiczne i finansowe, ale także społeczne, polityczne, regionalne i instytucjonalne.  Obraz ten prezentuje zarówno zagrożenia, jak i szanse trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce w przededniu akcesji do Unii Europejskiej.  Wynika z niego jednoznaczny wniosek o konieczności prowadzenia spójnej długofalowej polityki gospodarczej zgodnej z „regułami sztuki”, a zarazem dostosowanej do specyfiki gospodarki i społeczeństwa w procesie transformacji.  

 

Dr Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu Banku Rozwoju Eksportu SA

Na przyszły obraz społeczno-gospodarczy naszego kraju będą rzutowały przede wszystkim trzy czynniki. Pierwszym jest członkostwo w Unii Europejskiej i związany z tym proces weryfikacji zdolności adaptacyjnej polskiego społeczeństwa i gospodarki.  Będziemy świadkami głębokich przemian strukturalnych związanych z otwartą konkurencją, liberalizacją rynku (w tym rynku pracy) i koniecznością dostosowania się do unijnych regulacji.

Jak sobie poradzimy w nowej rzeczywistości zadecyduje drugi czynnik, którym w mojej ocenie jest edukacja, w tym niezwykle ważna nauka rozumienia mechanizmów gospodarki rynkowej.  Jestem przekonany, że reformy szkolnictwa i sukcesywny wzrost liczby obywateli z wyższym wykształceniem doprowadzą do tego, iż również polska gospodarka będzie zarządzana przez wiedzę.  Sądzę, że ważną rolę mogą tu odegrać banki, które skupiają młodą i wykształconą kadrę profesjonalistów.  To oni powinni być również swoistymi multiplikatorami zmian, zwłaszcza w odniesieniu do świadomości gospodarczej rosnącej polskiej klasy średniej.  Dlatego wierzę, że mimo obecnych trudności, które przeżywa rynek kapitałowy, impas zostanie przełamany, a stałe i powszechne uczestnictwo w tym rynku stanie się normalnym zjawiskiem, stymulującym przemiany strukturalne polskiej gospodarki.

Wreszcie trzecim elementem determinującym długoletni rozwój Polski jest proces globalizacji.  Tak jak stajemy obecnie wobec problemów związanych z postępem informatyczno-technologicznym, tak też staniemy wkrótce przed bodaj najważniejszym, to jest światową współzależnością gospodarek – globalizacją.  Obok korzystnych gospodarczo efektów skali zrodzi ona nowe wyzwania o charakterze społeczno-kulturowym.  Umiejętność ich podejmowana będzie zdeterminowana przez wspomniany już drugi czynnik – edukację – i zdolności adaptacyjne polskiego społeczeństwa, które wydaje się w znacznym stopniu otwarte na zmiany.