Książki

 

Książka ta — przygotowana w wyniku realizacji projektu badawczego TIGER—a — zajmuje się problemem o kluczowym znaczeniu: czy “nowa gospodarka” tak naprawdę istnieje? Odpowiedź wybitnych ekonomistów i polityków, a także zainteresowanych przedsiębiorców nie jest jednoznaczna. Zmiany są cechą stałą czasów, w których żyjemy, podobnie jak stare i nowe przesłanki wzrostu — dostęp do kapitału finansowego i systematyczne podnoszenie jakości zasobów ludzkich. My, w Siemensie, staliśmy się sponsorami tego międzynarodowego projektu badawczego i związanej z nim konferencji jako firma globalna, która ma świadomość swej roli na rynku polskim. Wygrywamy z konkurencją poprzez nowoczesność, szczególnie w dziedzinie technologii informatycznych. Jesteśmy przeświadczeni, że będziemy mogli odegrać ważną rolę w procesie wszechstronnej modernizacji Polski na drodze do Unii Europejskiej. Skok w tzw. e—business nie spełnił przesadnych obietnic. Oceniając wydarzenia nauczyliśmy się wszyscy, że zdrową i zarazem dynamiczną gospodarkę mierzy się jednakową miarą.

Andreas Hoffmann
Prezes ds. Finansowych Siemens Sp. z o.o.

 

 

W krajach przechodzących okres transformacji ustrojowej i akcesji do Unii Europejskiej “nowa gospodarka” to coś więcej niż tylko rozwój sektora IT. Kraje te muszą uporać się zarówno z trudnym dziedzictwem przeszłości, jak i zbudować potencjał wiedzy, umiejętności i entuzjazmu umożliwiający “skok w przyszłość”. Dziedzictwo przeszłości to nie tylko archaiczna struktura gospodarki zdominowana przez stare gałęzie o niskiej wartości dodanej, ale także mentalność i instytucje społeczne ukształtowane w warunkach ekonomicznego niedorozwoju i polityki “realnego socjalizmu”. Polityka gospodarcza i procesy polityczne okresu transformacji mogą okresowo osłabiać lub wzmacniać działanie obu tych hamulców rozwoju. I to jest podstawowa miarajakości polityki. Budowa potencjału na przyszłość to przede wszystkim akumulacja kapitału intelektualnego umożliwiającego przyswojenie zdobyczy i wykorzystanie możliwości “nowej gospodarki”. Rewolucja technologiczna umożliwia restrukturyzację i modernizację tradycyjnych gałęzi, zmienia rynek i stosunki pracy, warunkuje powstanie i rozwój nowych sektorów o wysokiej wartości dodanej. Innymi słowy stanowi podstawę przyspieszonego wzrostu, którego kraje posocjalistyczne potrzebują najbardziej, aby odrobić swoje zapóźnienie. Równocześnie rewolucja technologiczna przyśpiesza zmianę społeczną i zapewnia kulturową kompatybilność ze światem rozwiniętym.

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

 

 

Wpływ nowych technologii informatycznych na dynamikę wzrostu skłania do refleksji co do stopnia zaawansowania społeczeństwa informacyjnego oraz implementacji i etapów rozwoju krajów posocjalistycznych. Realizowany od kilku lat przez TIGER—a projekt badawczy na temat związków tzw. nowej gospodarki z procesami rozwojowymi stanowi istotne wzbogacenie poznawcze tej problematyki, co ma duże znaczenie także dla praktyków. Współczesny przedsiębiorca musi każdego dnia oceniać zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym i ich wpływ na warunki działania. Większe zrozumienie natury skomplikowanych procesów rozwoju w dobie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest kluczowym czynnikiem budowania strategii konkurencyjności firm. Książka ta zawiera nie tylko interesujące rozważania teoretyczne o gospodarce ery Internetu oraz praktyczne sugestie, jak ją wykorzystać dla przyśpieszenia tempa wzrostu, ale jest także trafną diagnozą gospodarczej rzeczywistości naszego kraju. Co więcej, znaleźć tu też można interesujące wizje przyszłego rozwoju cywilizacyjnego opartego na nowych technologiach teleinformatycznych.

Marek Józefiak
Prezes Zarządu Telekomunikacja Polska S.A.