Prof. Małgorzata Runiewicz-Wardyn


     

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarce i Polityczne. W latach 2001-2004 doktorantka w Zakładzie Badań nad Gospodarką Państw Bałtyckich w Instytucie Gospodarki Światowej
SGH.

W 2003r. ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Do głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: czynniki oraz miary konkurencyjności międzynarodowej regionów; gospodarka oparta na wiedzy; klastry
technologiczne, polityka innowacyjna oraz transfer technologii w regionie.

Od 2004r. jest pracownikiem naukowym oraz wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dwukrotnie przebywała na stażu badawczym w ramach Postdoctoral Visiting Fellowship Program w Center of European Studies of Harvard
University oraz w Institute of Urban and Regional Development w Berkeley University. Odbyła staże zawodowe w Instytucjach Unii Europejskiej oraz w programach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) w Brukseli, Warszawie i Wilnie. Od wrzesnia 2014r. jest Profesorem
wizytującym (Visiting Professor) na Université Libre de Bruxelles w Brukseli.

W listopadzie 2014r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Jest autorką 5 monografii oraz autorką ponad 38 innych publikacji naukowych; koordynatorem i współautorem 6 projektów badawczych Komisji Europejskiej z zakresu oddziaływania gospodarki elektronicznej na rozwój społeczno-gospodarczy
oraz konkurencyjność gospodarek i regionów krajów Unii Europejskiej.​