Prof. Małgorzata Runiewicz-Wardyn - Publikacje


     


"Open Innovation Ecosystem and Open Innovation Collaboration from the Perspective of the Polish High-Techand Knowledge-Intensive Small and Medium-Sized Enterprises", Poltext 2022.“Social Capital In the University-Based Innovation Ecosystems In the Leading Life Sciences Clusters. Implication for Poland”, Poltext, Warsaw 2020.


Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality if Life

Wprowadzenie (po angielsku)

Knowledge Flows, Technological Change and Regional Growth in the European Union

Spis treści
Wstęp

 Towards building an eLearning environment in Poland

Spis treści
Wstęp
Wykaz skrótów
Indeks tabel i wykresów
Wprowadzenie (po angielsku)

 Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth

 

 

 


Spis treści (po angielsku)


Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych

W książce zamieszczonych jest 20 artykułów
Sponsorzy publikacji
Microsoft Polska i Computerland
Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006

Wstęp
Spis treści


Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich

Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006

The Impact of Foreign Direct Investments on the Export Competitiveness of the Baltic States in the European Single Market

Wydawnictwo Kriventa, Wilno 2005
 1. Towards Building Open Innovation Ecosystem in Poland: Challenges and Opportunities “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Warsaw School of Economics, 2020 (in printing).

 2. The Role Of Proximity In University-Driven Social Networks. Case of Life Science Industry, “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)”, Polish Academy of Sciences, vol. 16, issue 3, 2020.

 3. Technological convergence in the life science sector and its impact on the research, business and R&D policies, Journal of Perspectives of Innovations, Economics and Business, PRADEC, 2019,Vol.19/1.

 4. Competitiveness and wellbeing of Central Eastern European economies in the last decade, TIGER Working Paper Series No. 139, Warsaw, June 2018.

 5. Dynamic Externalities, Universities and Social Capital Formation in the EU Biotechnology Industry, "Journal of Management Dynamics in the Knowledge Economy" Vol.5 no.1/2017, p.13-31

 6. Geographic and Technological Pattern of Knowledge Spillovers as Evidenced by Technical Universities in CEE Countries, "Journal of Engineering Economics”, No 24(5).
   
 7. Jesús López-Rodríguez (współautor), Changing Market Potentials, Regional Growth and Income Disparities in Poland (Zmiana potencjału rynkowego, wzrost gospodarczy oraz zróżnicowania dochodowe w Polsce), Prague Economic Papers, Vol. 2013.

 8. The Innovation Process of European Regions: from Absorption to Knowledge Creation Capacities of European Regions( Procesy innowacyjne w Europejskich regionach: od absorbcji do tworzenia się wiedzy), in: Olechnicka A. Capello R, Gorzelak G. (eds.) “Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation”, Routledge, London 2012 .

 9. Creating and disseminating knowledge in the biotechnology industry on the example of the Flanders and Wallonia regions in Belgium (Tworzenie się oraz dysseminacja wiedzy w branży biotechnologicznej na przykładzie regionów Flandrii I Walonii ), Master of Business Administration Journal, Warsaw, July 2012.

 10. The dynamics of high technology industries and the development of ‘knowledge clusters’ – the case of the Route 128 cluster (Dynamika przemysłów wysokich technologii oraz rozwój klasgtrów – na przykładzie klastra Route 128), Master of Business Administration Journal, Warsaw, April/May 2011.

 11. Estońska droga ku gospodarce opartej na wiedzy, w: Państwa Bałtyckie w zintegrowanej Europie, Wyd. WSCL, Warszawa 2010 (w druku).

 12. "Evaluating and Comparing the Innovative Performance of the United States and the European Union" (Ocena i porównanie innowacyjności Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej), Center for European Studies Working Paper Series #172 (2009), Harvard University, Cambridge.

 13. "Innovation Systems and Learning Processes in the EU and US Regions" (Systemy innowacji i procesy uczenia się w wybranych regionach UE i USA), Institute of Urban and Regional Development Working Paper Series (2009), University of California, Berkeley.

 14. The Impact of ICT on Competitiveness of Polish Regions (Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na konkurencyjność polskich regionów), "Regions In focus?", Regional Studies Association, Lisbon 2007.
  Patent Europejski. Perspektywa polskich jednostek badawczo-rozwojowych, Master of Business Administration, 3(86), May-June 2007, wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

 15. The Role of Commonwealth of Independent States (CIS) in the Economic Integration and Political Stability of the Region (Rola Wspólnoty Niepodległych Panstw w regionalnej integracji gospodarczej oraz politycznej stabilizacji) , TIGER Working Paper Series No. 83, Warszawa 2006.

 16. Rosyjskie bezpośrednie inwestycje w Polsce - przypadek Lukoilu, Journal of East-West Business, Haworth Press, Inc., Binghamton 2005.

 17. The cross border cooperation between Germany and Poland – the example of Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg and Zachodniopomorskie regions (Wspólpraca transgraniczna pomiędzy POlską a NIemiecami – na przykładzie Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego), w: “Sustainable regions: Making Regions Work”, Regional Studies Association, London 2005.

 18. Rola integracji regionalnej w rozwoju klasterów oraz budowania zdolności innowacyjnych w: Technology Policies and Innovation. Value Added Partnering in A Changing World (Polityka technologiczna i innowacyjna. Wartość dodana partnerstwa), Łódz 2005.

 19. Globalizacja jako wynik ewolucji międzynarodowego ładu ekonomicznego, w: Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, Ibidem, Łódz 2005.

 20. Konkurencyjność przemysłowa państw nadbałtyckich: wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na specjalizację handlową na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej w: "Rozwój gospodarczy: teoria i praktyka" (Development of Economy: Theory and Practice), Uniwersytet Wileński, Wilno 2005.

 21. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na konkurencyjność eksportu przedsiębiorstw oraz sektorów: przypadek państw nadbałtyckich, Instytut Ekonomiczny w Zagrzebie (The Institute of Economics), Zagrzeb 2005.

 22. Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako determinanty budowania przewag komparatywnych w eksporcie państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii), na Jednolitym Rynku Europejskim, Prace i Materiały Nr. 259, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2004.

 23. The Baltic States in New Economy: FDI, Technology Flows and Innovativeness, TIGER Working Paper Series No. 71 Warszawa 2004.

 24. Wpływ rosyjskich inwestycji bezpośrednich w krajach nadbałtyckich (Estonii, Litwy, Łotwy) na konkurencyjność ich eksportu na rynkach Unii Europejskiej w okresie 1991-2003, w: Kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) między Rosją a Unią Europejską, red.: Eufemia Teichmann, PWE, Warszawa 2003.

 25. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Litwie i Łotwie i ich regionalna struktura w: "Przeglądzie Europy Środkowej i Wschodniej", Nr 1(1) 2003, Instytut Integracji Europy Środkowej i Wschodniej, Włocławek 2003.

 26. Wymiana handlowa państw nadbałtyckich z krajami Unii Europejskiej. Stan, struktura, bariery i perspektywy rozwoju oraz rola kapitału zagranicznego w procesie integracji z EU, w: Nowe Pogranicze Europy (Litwa, Łotwa, Estonia), red.: Eufemia Teichmann, PWE, Warszawa 2003.

 27. Znaczenie polityki B+R oraz innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju - na przykładzie Polski oraz państw nadbałtyckich (Estonii, Litwa i Łotwa), w wydaniu pokonferencyjnym pt. Polski model społecznej gospodarki rynkowej, red.: Leon Brodowski, Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Warszawa 2003.

 28. The Inflows of Foreign Direct Investments into Lithuania: Main Determinants, Trends and Developments 1996-2002 (Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Litwy: główne determinanty, kierunki i rozwój) w: Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU, red.: Ingrid Schwab-Matkovits, wyd. Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), Wiedeń 2003.

 29. Regionalizm wobec wyzwań globalizacyjnych - na przykładzie współpracy gospodarczej państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii), w: Do Unii Europejskiej dla jakości życia, red. Leon Brodowski, Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2003.

 30. Rola niezależnych organizacji pozarządowych (NGOs) we współpracy transgarnicznej Polski z jej sąsiadami północno-wschodnimi, w: Współraca transgraniczna Polski z krajami Bałtyckimi, Białorusią i Rosją - Obwód Kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red.: Wojciech Bieńkowski, wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

 31. Powiązania handlowo-inwestycyjne państw nadbałtyckich (Estonii, Litwy, Łotwy) z Unią Europejską. Stan obecny, struktura, bariery oraz rozwój znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w procesach integracyjnych, w: "Zeszyty Naukowe", No.13, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2002.

 32. Rola handlu zagranicznego w gospodarczych relacjach państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) z Rosją, Biuletyn Studiów Wschodnich Nr. 5/2001, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.

 33. Migracje zarobkowe z Litwy do państw Unii Europejskiej w latach 1990-1999, Wydział Europeistyki, Uniwersytet w Tartu, Materiały IV Regionalnych Warsztatów, Tartu 2001.

 34. Współpraca Litwinów i Polaków w Stanach Zjednoczonych w przekroju historycznym, w: "Zeszyty Naukowe" No.11, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2001.

 35. Universities, social capital formation and smart specializations of EU regions, ”Journal of Management Dynamics in the Knowledge Economy” (numer specjalny dedykowany problematyce Triple Helix), 2017 (w druku).