Seminaria


    

Jacek Tomkiewicz

"Polityka gospodarcza a nierówności dochodowe krajach posocjalistycznych"

Streszczenie

Proces posocjalistycznej transformacji miał i ciągle ma wpływ na wiele aspektów życia gospodarczego. Zmiana systemu społeczno-gospodarczego oznaczała zasadnicze zmiany w dynamice i strukturze dochodów w gospodarce. Na zmiany w rozkładzie dochodów w gospodarce miały wpływ nie tylko obiektywne czynniki związane z posocjalistyczną transformacją, ale równie ważna była i jest polityka gospodarcza prowadzona w poszczególnych krajach. Najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia wpływu na dynamikę i strukture dochodów miały strategiczne decyzje odnoszące się do stabilizacji makroekonomicznej, polityki prywatyzacyjnej oraz określeniu udziału państwa w gospodarce.